Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW NA ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W ROKU 2022

W dniu 22 lutego 2022 roku został ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nr 98/2022 wynik otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2022.
Zgodnie z wykazem projektów, realizujących je podmiotów, łączną wartość projektów i wysokość udzielonych z budżetu miasta dotacji w ramach realizacji otwartego konkursu z zakresu „sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2022″ dofinansowanie do zadań publicznych na sądeckie kluby sportowe o łącznej wysokości 1.635.000,-zł (słownie złotych: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przypadnie 40-wnioskodawcom. Klub Sportowy ZABEŁCZE na działania w zakresie organizacji szkolenia sportowego oraz udziałów w zawodach sportowych i rozgrywkach sportowych organizowanych przez międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki sportowe otrzyma 8000zł.
Na ten rok mamy w planie klika projektów i projekty te właśnie będą mogły być zrealizowane przy wsparciu finansowym  Miasta Nowego Sącza – za co dziękujemy .